Pieslēgties
Lietotāja vārds

ParoleNeesi lietotājs?
Spied šeit lai piereģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Lietotāji šobrīd
Viesi šobrīd: 2

Lietotāji šobrīd: 0

Lietotāju skaits: 693
Jaunākais lietotājs: kristaps998
Kā iestāties

Kas nepieciešams, lai iestātos:

1. Galvenais, ir Tava vēlēšanās, protams.

2. Vajadzētu saprast, ko un kā, Tu gribi, vari un spēj veikt kluba attīstības vārdā ilgtermiņā. Vai vēlies būt kluba sastāvā ar radošu pieeju lietām, ilgāku laika periodu, lai palīdzētu attīstīt, kultivēt un saglabāt JAWA / ČZ kustību Latvijā? Vai vēlme iestāties klubā nav vienkārši pārpratums vai mirkļa iegriba, kas pēc neilga brīža, kā visas jaunas rotaļas apnīk? Pārvērtē sevi un lasi tālāk, ja šis der:

3. Nepieciešama vēlme aktīvi piedalīties kluba un kustības attīstībā. Par katra jauna kluba biedru uzņemšanu, lemj esošie kluba biedri, kārtējā kluba sapulcē. Lai balsojums notiktu- ir nepieciešams, lai potenciālais kandidāts būtu bijis aktīvs, pozitīvs un atpazīstams dalībnieks arī iepriekšējos kluba akceptētajos braucienos un pasākumos. Ja tas tā ir, nepieciešamas kāda, vai kādu kluba biedru pozitīvas rekomendācijas, kandidāta iebalsošanai kluba biedru rindās. Un, protams, iesniegums.

4. Saimniecībā ir jābūt arī kādam no JAWA vai ČZ markas motociklu modeļiem. Tas var būt gandrīz simtgadīgs eksemplārs un tikpat labi, arī šī gada modelis. Braucamā kārtībā, vai izjaukts pa daļām, tam nav nozīmes, jo īstens moto cienītājs zina, ka robeža starp abiem šiem agregātstāvokļiem ir ļoti šaura. Protams, prioritāte ir tiem cilvēkiem, kuri legāli ar savu tehniku var piedalīties ceļu kustībā un to arī labprāt dara, jo, kā gan savādāk, mēs potenciālā kluba biedra kandidāta aktivitātes un devumu varētu vērtēt pirms balsojuma?

Ko iegūsi iestājoties:

Galvenais ieguvums ir piederības un kopības sajūta, bet, protams, netiek aizmirsts arī par laicīgām vērtībām, piemēram, izdevīgākiem nosacījumiem dalībai kluba organizētos pasākumos, kā arī moto daļu un aprīkojuma iegādei pie mūsu atbalstītājiem. Tiek domāts vēl par citiem ieguvumiem, kas varētu pievienoties sarakstam laika gaitā, bet galvenais ieguvumus ir, un paliek jau pieminētā kopības sajūta, kad kopīgā izbraucienā Tu esi plecu pie pleca ar līdzīgi domājošiem, kuri, iespējams, laika gaitā kļūs par labiem paziņām vai pat draugiem, un Tu zini, ka nepaliksi viens ne ceļa, ne dzīves līkločos.

/Andis Suseklis/ (rediģējis un pārstrādājis Aivars Žeikars, 2019. gada janvārī.)

Ar kādām saistībām jārēķinās:

Kāds sens latvju literāts no Sēlijas, uzvārdā Pliekšāns, ir paudis: Gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais neatņemams. Tā arī rīkojamies.
Iestājoties biedrībā, pienākums ir ikgadēja biedra naudas iemaksa kluba kontā, kas tiek noteikta kluba sapulces ietvaros. Vai arī privāts ziedojums. Šī nauda paredzēta mājaslapas uzturēšanai, biedrību prezentējošiem materiāliem, pasākumu organizēšanai, kā arī dažādiem citiem paredzētiem un neparedzētiem mērķiem, kluba biedru atbalstam. Protams, lai palīdzētu mums attīstīt un pilnveidot mūsu kluba pasākumus, virtuālo vidi, u.t.t., mēs priecāsimies par katru aktīvu un radošu biedru, kurš intensīvi iesaistīsies kluba darbībā.

Kā iestāties:

1.  Jāiepazīstas ar kluba statūtiem, tos var apskatīt zemāk,

2.  Jāsaņem kluba biedru pozitīvas rekomendācijas, kā potenciālam biedram,

3.  Jāaizpilda iesnieguma anketa un jānosūta elektroniski jawaklubsATgmail.com , vai jāiesniedz Jawa veikalā Ganību dambī 21b,

Jāsaņem ielūgums uz nākamo kluba sapulci, jūsu iesnieguma izskatīšanas sakarībā.


Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīgā, 2013.gada

20.martā

ar Nr.____________________________________

Biedrības

 

 

„LATVIJAS JAWA KLUBS”

statūti


1.   nodaļa. Biedrības nosaukums.

Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS JAWA KLUBS” (turpmāk tekstā - Biedrība).

2.   nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1.      Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Radīt kustību, kas vieno interesentus par jauniem un vēsturiskiem JAWA, kā arī, jau vēsturiskiem ČZ motocikliem un to aksesuāriem.

2.1.2. Atbalstīt arī citas, īpašas, gan vēsturiskas, gan mūsdienās ražotas moto tehnikas entuziastus.

2.1.3. Sniegt moto lietotājiem informatīvu un tehnisku atbalstu.

2.1.4. Vienot motociklu īpašniekus un citus interesentus kopīgos pasākumos.

2.1.5. Apkopot un popularizēt Jawa, ČZ, un citas moto tehnikas vēsturi

2.1.6. Meklēt, restaurēt un saglabāt vēsturiskos un retos moto spēkratus, konstruēt un ražot jaunus.

2.1.7. Organizēt dažāda veida sporta (amatieru līmenī), tūrisma, izklaides, masu pasākumus un cita veida organizējošus pasākumus, kas apvieno dažādu spēkratu lietotājus.

2.1.8. Izveidot tehnikas interesentu tehnisko, kā arī atpūtas centru, kur pulcēt domu biedrus, kā arī, piesaistīt jaunatni tehnisko iemaņu apgūšanai, veicot izglītojošu darbu.

2.1.9. Veicināt dažāda veida tūrisma, moto tūrisma, kā arī, citu seno spēkratu tūrisma attīstību, organizēt tematiskus ceļojumus, veidot un apkopot savu tūrismam paredzēto datu bāzi, palīdzēt ar informāciju un koordinēt ceļojumus.

3.   nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.   nodaļa. Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1.      Par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2.      Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3.      Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā vienu gadu pēc iepriekšējā pieteikuma noraidīšanas.

4.4.      Biedram ir tiesības izstāties no Biedrības, par to rakstiski paziņojot valdei.

4.5.      Valdei ir tiesības izslēgt biedru no Biedrības šādos gadījumos:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus;

4.5.4. biedrs pārkāpj Biedrības statūtu prasības.

4.6.      Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.   nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1.      Biedru tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, ievēlēt Biedrības pārvaldes un revīzijas institūcijas un tikt ievēlētam tajās.

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. izmantot Biedrības mantu Biedru sapulcē noteiktajā kārtībā.

5.1.5. Biedru pienākumi:

5.1.6. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

5.1.7. ar aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu sasniegšanu

5.1.8. maksāt biedra naudu, kuras apmēru un apmaksas kārtību nosaka biedru kopsapulce

5.2.      Saistības biedram var tikt noteiktas ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.   nodaļa. Biedru sapulce.

6.1.      Biedru sapulce ir augstākā Biedrības pārvaldes institūcija.

6.2.      Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai tikt pārstāvēti ar rakstisku pilnvarojumu. Viens pilnvarnieks drīkst pārstāvēt ne vairāk kā vienu pilnvarotāju.

6.3.      Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim.

6.4.      Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.5.      Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

6.6.      Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

6.7.      Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.8.      Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.   nodaļa. Izpildinstitūcija.

7.1.      Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

7.2.      Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

7.3.      Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

7.4.      Valdes locekļi pārstāv biedrību katrs atsevišķi.

7.5.      Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības

8.   nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

8.1.      Biedrības struktūrvienības izveido valde.

8.2.      Biedrības struktūrvienības tiesības un pienākumus nosaka tās nolikums. Nolikumu izstrādā valde.

9.   nodaļa. Revidents.

9.1.      Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2.      Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3.      Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.3.5. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.3.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.       nodaļa. Biedru nauda.

Iestāšanās maksu un Biedrības biedra naudu biedri maksā biedru kopsapulces noteiktajā kārtībā un apmērā.

11.       nodaļa. Biedības saimniecieskā darbība.

11.1.   Biedrībai ir savi finanšu līdzekļi un materiālās vērtības

11.2.   Biedrības budžetu veido:

11.2.1.      Biedra nauda;

11.2.2.      Ienākumi no biedrības rīkotajiem pasākumiem;

11.2.3.      Valsts un sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un atsevišķu personu dotācijas un ziedojumi;

11.2.4.      Atlīdzība par veiktajiem pakalpojumiem un citi likumīgi iegūti Biedrības ienākumi.

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:       

______________________ /Kārlis Vanags/                                       

______________________ /Aldis Kārkliņš/   

______________________ /Aivars Žeikars/                        

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā 2012.gada 27.novembrī.  


Jaunumi forumā
Bildes
Lietotājis
 kristaps998
 Endzuks20
 Dzintars112
 Dzintars11
 brugmanis
Ziņas